Predvianočné posedenie po 20-ty krát

Predvianočné posedenie zamestnancov našej školy oslávilo 20. decembra svoje malé jubileum- 20 rokov.

V tradične vkusne vyzdobenej jedálni zariadenia Junior komplex(Mladosť) sa stretla približne stovka súčasných i bývalých zamestnancov.

Po programe žiakov, ktorý tentoraz nacvičila Mgr. Mária Pisárová zo sekcie cudzích jazykov, vystúpil s príhovorom riaditeľ školy PaedDr. Jaroslav Bagačka. Popri víťaznom posolstve Vianoc ako kresťanskom sviatku i sviatku rodiny, upriamil pozornosť na výsledky školy, jej radosti, starosti, plány, perspektívy. Súčasné obdobie je obdobím zlepšenia infraštruktúry, mnohorozmerných opráv, údržby, stavebných prác. V budúcom roku sa chystá zateplenie budovy školy, rekonštrukcia vykurovania, výstavba dielní pre praktické vyučovanie v stavebných odboroch. Rovnako tiež rekonštrukcia kuchyne v zariadení Junior komplex, ktorá by mala výrazne prispieť k skvalitneniu odbornej prípravy v nosnom odbore školy. Určité ohrozenia sú v znížení počtu prijímaných žiakov v rámci úprav zriaďovateľa po analýzach potrieb trhu práce. Samozrejme v pláne sú rôzne projekty, festival FOURFEST a desiatky aktivít, ktorými je škola povestná. Dôležité bude tiež zlepšovať vzťahy v odľudštenej dobe, ktorá nepraje ani nášmu mestu a regiónu.

Po vianočnej večeri nasledovala zábava so skupinou pánov Baloga  a Ligárta. Zaujala tiež tombola s viac ako tridsiatimi cenami. Hlavné ceny- kuchynský robot  a tablet vyhrali zamestnankyne prevádzkovo- technického úseku- Rozália Kováčová  a Alžbeta Uhrinová. Potešila tiež prítomnosť bývalých pedagógov, medzi ktorými nechýbal takmer 90- ročný PaedDr. Pavel Lacko, jeden z prvých učiteľov v starej učňovskej škole.

Jubilejné posedenie potvrdilo dôležitosť kvality sociálnej práce so zamestnancami a svojou hojnosťou patrilo k najbohatším.

Kiežby o rok bolo ešte bohatšie. Najmä bohatstvom ducha a vianočných hodnôt. Nikdy ich nie je totiž nazvyš.       

  -b-