SOŠOS sa zúčastní projektových výziev

DSC00207V krátkom slede po sebe boli rôznymi inštitúciami v ostatnom čase vyhlásené výzvy na granty, najmä z prostriedkov EÚ. Nechceme zaostať, chceme využiť tieto možnosti a aj vďaka nim skvalitniť vyučovanie na škole.

Ako do prvej sme sa prihlásili do výzvy cezhraničnej spolupráce SR-MR. Tu sme sa angažovali aj v minulosti, avšak boli sme len medzi rezervnými schválenými projektami. Teraz sme podali žiadosť v INTEREGU V.A, kde plánujeme  organizovať množstvo aktivít-stáže, stretnutia, vydanie publikácií v gastroodboroch s partnerskou školou v Egri. Súčasťou projektu je aj vybudovanie odbornej učebne technológie prípravy jedál v zariadení Junior komplex. Projekt zastrešujú PaedDr. Jaroslav Bagačka- riaditeľ a Ing. Katarína Bálintová.

Ako už tradične, plánujeme sa zapojiť( už v najbližších dňoch) do ERASMUS PLUS, kde  sme zrealizovali v minulosti množstvo stáží, najmä v partnerských  školách. Tentoraz plánujeme stáž  v Kolíne,  určenú pre žiakov odboru odchodný pracovník. Garantom je Ing. T. Filadelfiová.

Finančne azda najvýraznejším projektom je žiadosť o dotáciu na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praxi – vybudovanie centra odborného vzdelávania pre stavebné odbory (IROP). Tu treba poznamenať, že sa nemôžeme uchádzať o podobné aktivity v gastroodboroch, pretože prioritou sú technické odbory. Rovnako prioritou je nákup zariadení, technológií, zabezpečenie normatívu pre praktické vyučovanie. Výška dotácie je niekoľko 100 000 eur, avšak proces je zložitý a je dvojkolový. Garantmi sú Ing. Katarína Bálintová a Ing. Ladislav Váradi.

Pre samotný vyučovací proces a život je akiste zaujímavý aj projekt celoživotného vzdelávania, kde sa chceme zapojiť  do ukončovania základného vzdelávania obyvateľov nášho okresu. Vybratí boli pedagógovia, ktorí budú zastrešovať jednotlivé predmety z učiva ZŠ. Plánujeme až 5 kurzov. Samozrejme tu bude dôležitý kontakt z úradom práce i obcami. Koordinátormi projektu sú Ing. Jana Kerekešová a Ing. Ivana Čillíková.

Pokúsil som sa aspoň naznačiť náš záujem o zapojenie sa do výziev. Úspešnosť nie je zaručená ani pri výbere ani pri realizácii. Pri niektorých výzvach je až 6 násobne viac žiadostí, ako možno akceptovať.

Nech je tak či onak, náš subjekt nechce i tentoraz zostať bokom. No a, aby sme nezabudli na to najpodstatnejšie-tie najdôležitejšie výzvy nás ešte len čakajú. Chystá sa nová Premena školy i výzvy súvisiace s infraštruktúrou škôl. Veľa šťastia pri schvaľovaní, veľa zdaru realizátorom pri príprave a implementácii.

 

J.B.

2 eger8

OLYMPUS DIGITAL CAMERA