Ako Fénix z prachu …

    Vstala poézia a próza 25.apríla 2018 v školskej knižnicu SOŠ obchodu a služieb.

    Stretli sa tu ochotní mladí hrdinovia, ktorí venovali svoj čas i silu a bojovali s ľahostajnosťou a pohodlnosťou, aby svojim prednesom umeleckých ukážok vyvolali príjemnú atmosféru medzi súťažiacimi a poslucháčmi.

Slúži im ku cti, že vďaka nim ožila tradícia recitačnej súťaže na škole a za svoje výkony sa nemusia červenať.

     Bolo radosťou počúvať ich. A všetci zúčastnení sa potešili občerstveniu i cenám.

Porota vyučujúcich slovenského jazyka udelila v umeleckom prednese –

       Zlaté pásmo:

Tomáš Gubčo, 1.H  ( Erik Ondrejička – Nevytriezviem)

Tatiana Hudobová, 1.H  ( Majka Demitrová – Bez tvojej lásky)

       Strieborné pásmo:

Rebeka Ráczová, 1.C  ( Ján Smrek – Moje najmilšie, Vydýchnuť)

Lea Šimonová, 3.H  ( Soňa Sajenková – Zvláštna)

       Bronzové pásmo:

Liliana Babjaková, 1.H  ( Kamil Peteraj – Čajové slzy)

Viktória Kalocsaiová, 1.B  ( Janko Silan – Oslnenie)

Adriana Prchalová, 1.B  ( Johnny Crossová – próza Uväznená v čase )

      

       Mimoriadne zaujal T.Gubčo svojou farbou a intonáciou hlasu počas  prednesu aj výberom textu.                                                                                                                      HCh