Informácia č.6 – organizácia absolventskej a záverečnej skúšky, hodnotenie manuálnych zručností

Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej
skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia
manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku
2019/2020
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu
absolventskej skúšky, záverečnej skúšky a záverečnej pomaturitnej skúšky v stredných
školách a odborných učilištiach a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v
praktických školách nasledovne:
1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách, odborných učilištiach
a praktických školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného
ročníka je 7. máj 2020.
2. Vysvedčenie posledného ročníka vydá stredná škola alebo odborné učilište spolu
s vysvedčením o absolventskej skúške, vysvedčením o záverečnej skúške alebo
vysvedčením o záverečnej pomaturitnej skúške najneskôr 30. júna 2020.
3. V školskom roku 2019/2020 sa na stredných odborných školách, konzervatóriách, školách
umeleckého priemyslu a odborných učilištiach absolventská skúška, záverečná skúška
alebo záverečná pomaturitná skúška vykonáva administratívne, okrem častí
absolventskej skúšky podľa bodu 4 a 5.
4. Komplexná teoreticko-praktická skúška z príslušného študijného odboru na strednej
zdravotníckej škole sa nevykonáva administratívne.
5. Riaditeľ strednej školy oznámi termín odovzdania a formu absolventskej písomnej práce
najmenej 14 dní vopred. Obhajoba absolventskej písomnej práce sa nevykonáva.
6. Administratívne vykonanie absolventskej skúšky, záverečnej skúšky a pomaturitnej
záverečnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:
6.1. Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer
známok zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa
započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných
dvoch ročníkov. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru
známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné
známky z posledných dvoch ročníkov.
6.2. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje
na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4.
Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom
nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
6.3. Riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých
známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých častí príslušnej skúšky.
6.4. Administratívne vykonanie absolventskej skúšky sa nevzťahuje na absolventské
výkony z hlavného odboru štúdia alebo hlavných odborov štúdia na konzervatóriu,
ktoré sa vykonali do 16. marca 2020 (termín mimoriadneho prerušenia školského
vyučovania v školách).
6.5. Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach príslušnej časti
absolventskej alebo záverečnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia skúšobnej
komisie a schvaľuje predseda skúšobnej komisie do 29. mája 2020 (viď. príloha č. 1).
6.6. Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach záverečnej
pomaturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej
komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 29. mája 2020 (viď.
príloha č. 1).
7. Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia
školského vyučovania počas mimoriadnej situácie a neabsolvovanie počtu hodín
praktického vyučovania určeného v príslušnom učebnom pláne nie sú dôvodom
pre neklasifikovanie žiakov v riadnom termíne v druhom polroku a nepripustenie
k absolventskej skúške, záverečnej skúške alebo záverečnej pomaturitnej skúške.
8. Príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia nedeleguje svojich zástupcov
do skúšobnej komisie. Účasť zástupcu zamestnávateľov v skúšobnej komisii pre žiakov
v systéme duálneho vzdelávania môže byť na základe dohody medzi zamestnávateľom
a strednou školou nahradená písomným hodnotením žiaka, ktoré doručí zamestnávateľ
strednej škole najneskôr tri dni pred konaním absolventskej skúšky.
9. Riaditeľ strednej školy vymenuje členov skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku,
skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, členov školskej maturitnej komisie pre záverečnú
pomaturitnú skúšku a členov predmetovej maturitnej komisie pre záverečnú pomaturitnú
skúšku do 7. mája 2020.
10. Okresné úrady v sídle kraja
10.1. Okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy a odborné učilištia v ich územnej
pôsobnosti vymenujú predsedu skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku a
záverečnú skúšku, do 7. mája 2020 na základe ich súhlasu.
10.2. Predseda školskej maturitnej komisie pre záverečnú pomaturitnú skúšku oznámi
riaditeľovi svojej strednej školy do 29. apríla 2020 súhlas alebo nesúhlas
s vymenovaním za predsedu školskej maturitnej komisie pre záverečnú
pomaturitnú skúšku. Okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy v ich územnej
pôsobnosti vymenujú predsedu školskej maturitnej komisie pre záverečnú
pomaturitnú skúšku do 7. mája 2020.
11. Absolventská skúška sa koná v termíne od 25. mája do 19. júna 2020 v častiach, ktoré
neboli administratívne hodnotené.
11.1. Riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej komisie najneskôr
do 7. mája 2020 schvaľuje témy na jednotlivé časti absolventskej skúšky, ktorých
súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak počas absolventskej
skúšky použiť.
11.2. Absolventská skúška je neverejná a môže sa konať aj dištančne.
11.3. Absolventská skúška sa koná dištančne, ak sú členovia komisie a žiak spojení
prostredníctvom videokonferencie.
11.4. Žiak vykoná absolventskú skúšku zo všetkých častí spravidla v jeden deň, najviac
však v priebehu dvoch pracovných dní.
12. Záverečná skúška sa vykonáva administratívne.
13. Záverečná pomaturitná skúška sa vykonáva administratívne.
14. Celkové zhodnotenie manuálnych zručností žiaka v praktickej škole sa vykoná bez
prítomnosti žiaka na základe doteraz dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov.
Záverečné vysvedčenie s uvedením zamerania činností, ktoré je žiak schopný vykonávať,
vydá praktická škola najneskôr do 30. júna 2020.
15. Na termíny, organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu absolventskej skúšky, záverečnej
skúšky a záverečnej pomaturitnej skúšky sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných
právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
16. Riaditeľ strednej školy primerane upraví podmienky konania absolventskej skúšky,
záverečnej skúšky a záverečnej pomaturitnej skúšky vzhľadom na osobitné okolnosti
v čase mimoriadnej situácie. Absolventská skúška, záverečná skúška a záverečná
pomaturitná skúška musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020
(viď. príloha č. 2) .
17. Komisionálne skúšky za prvý polrok alebo za druhý polrok zrealizuje stredná škola
pre žiakov, ktorí majú konať absolventskú skúšku, záverečnú skúšku alebo záverečnú
pomaturitnú skúšku do 7.mája 2020 dištančne alebo prezenčne.

Príloha č. 2:
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 určuje podmienky pre konanie internej časti maturitnej
skúšky
– sa skúška realizuje v najväčšej miestnosti zariadenia (zasadacia miestnosť a pod.),
– vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov by mala byť minimálne
2 m,
– každý skúšajúci musí byť chránený rúškom a používať vlastné písacie potreby,
– obmedzí sa osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
– priebežne sa sleduje vlastný zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ
a pod.),
– je potreba vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami,
– v prípade praktických častí maturitnej skúšky sa dodržiavajú minimálne dvojmetrové
odstupy medzi miestami výkonu určenými na výkon skúšky, nemôžu sa zadávať
skupinové úlohy pre viac ako dvoch žiakov,
– každý žiak musí byť chránený rúškom,
– každý žiak musí používať vlastné písacie potreby,
– každý žiak obmedzí osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
– každý žiak sa vyvaruje dotykov tváre a rúšok rukami,
– každý žiak priebežne sleduje svoj zdravotný stav (telesnú teplotu, respiračné problémy,
kašeľ…)
Pred začatím skúšky je potrebné zmerať teplotu skúšajúcim pedagógom a žiakom. Osoba
s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID 19,
ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené,
vrátane pedagógov.
V priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné
prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je pravidelne dezinfikovať povrchy pracovných
plôch a kľučky a pravidelne krátkodobo a účinne vetrať miestnosti. Po celý čas konania
skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov. V prípade trvania skúšok viac ako 4
hodiny je potrebné vyhradiť prestávku na obed skúšajúcim pedagógom, v trvaní min. 30
min.. Pri konzumácií jedla je povinnosť dodržiavať 2 metrové odstupy medzi
konzumujúcimi osobami v miestnosti určenej na konzumáciu jedla, pre každú maturitnú
predmetovú komisiu v oddelenom čase. Pri striedaní komisií na čas obeda je potrebné
miestnosť dôkladne jednorazovo vyvetrať. Gratulácia k úspešnému zvládnutiu skúšok sa
musí zaobísť bez tradičného podania rúk.