Informácia č.8 – zoznam príbuzných predmetov pre administratívne hodnotenie maturitného predmetu a záverečných skúšok

Na základe  rozhodnutia o termínoch a organizácii  internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 a rozhodnutia o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 riaditeľ školy stanovuje skupinu predmetov, ktoré sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu a jednotlivých častí záverečnej skúšky nasledovne:

Študijný  odbor: Hotelová akadémia

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky :

Príbuzné predmety :  ekonomika, účtovníctvo, hotelový a gastronomický manažment geografia cestovného ruchu, potraviny a výživa, technológia prípravy pokrmov, technika obsluhy, služby v cestovnom ruchu

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky :  

Príbuzné predmety: odborný výcvik, administratíva a korešpondencia, IKT v hotelierstve

a gastronómii

Študijný  odbor: Kozmetik

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky :

Príbuzné predmety :  ekonomika, zdravoveda, technológia, dermatológia, materiály

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky :  

Príbuzné predmety: odborný výcvik, estetická výtvarná výchova

Študijný  odbor: Obchodný pracovník

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky :

Príbuzné predmety :  ekonomika, účtovníctvo, tovaroznalectvo, obchodná prevádzka

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky :  

Príbuzné predmety: odborný výcvik, obchodná administratíva

Študijný  odbor: Spoločné stravovanie

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky :

Príbuzné predmety :  ekonomika, účtovníctvo, manažment, cestovný ruch, technika prevádzky

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky :  

Príbuzné predmety: odborná prax, hospodárska korešpondencia

Študijný  odbor: Vlasová kozmetika

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky :

Príbuzné predmety :  ekonomika, účtovníctvo, zdravoveda, estetická výchova, vlasová kozmetika

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky : 

Príbuzné predmety: odborná prax, hospodárska korešpondencia, úžitkové výtvarníctvo

Študijný  odbor: Podnikanie v remeslách a službách

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky :

Príbuzné predmety :  ekonomika, účtovníctvo, marketing, manažment, manažment osobných financií

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky :  

Príbuzné predmety: podnikanie v remeslách a službách, praktická príprava na podnikanie

Učebný odbor :  Kuchár

Teoretická časť a písomná časť :

Príbuzné predmety :  ekonomika, technológia, potraviny a výživa,  stolovanie, základy ubytovacích služieb

Praktická časť:   odborný výcvik

Učebný odbor: Čašník, servírka

Teoretická časť a písomná časť :

Príbuzné predmety :  ekonomika, technológia, potraviny a výživa, stolovanie, základy ubytovacích služieb

Praktická časť:  odborný výcvik

Učebný odbor: Kaderník

Teoretická časť a písomná časť :

Príbuzné predmety :  ekonomika, materiály, technológia ,  zdravoveda

Praktická časť:   odborný výcvik

Učebný odbor: Stavebná výroba

Teoretická časť a písomná časť :

Príbuzné predmety :  technológia

Praktická časť:   odborný výcvik

 

PaedDr. Jaroslav Bagačka, Ing. Tamara Filadelfiová