Informácia číslo 11 – niektoré dôležité termíny

24.6.2020 – 14:00 Pedagogická rada (zasadačka PR)

29.-30.6.2020 – Obnovenie vyučovania (odovzdávanie učebníc + vysvedčení)

30.6.2020 – 8:00 Príhovor riaditeľa školy do školského rozhlasu

1.7.- 24.8.2020 – Čerpanie dovoleniek a náhradného voľna

25.8.2020 – Nástup pedagogických zamestnancov do školy

                      8:00 – Porada učiteľov teoretického vyučovania

26.8.-28.8.2020 – Zasadnutie sekcií, opravné skúšky a náhradná klasifikácia

31.8.2020 – 9:00 – Pedagogická rada (zasadačka PR) – fotenie PZ (po skončení posedenie pri guľáši)

2.9.2020 – 8:00 – Otvorenie školského roka 2020/2021 ( školský dvor)

3.9.23020 – 1.- 3. vyučovacia hodina – triednicke práce

8.9.2020 – 14:30 – Pracovná porada učiteľov TV (zborovňa)

9.9.2020 – 14:30 – Pracovná porada MOV (zborovňa)

10.9.2020 – 14:30 – Pracovná porada nepedagogických zamestnancov  (zborovňa) + fotenie NPZ