Klasická maturita opäť nebude

Ako sme už mnohí tušili, ukončovanie štúdia na stredných školách/ maturity, záverečné skúšky, absolventské skúšky/ sa i tento rok uskutoční administratívnym priemerom známok za štúdium.
Pri maturitnej skúške sa okrem externej časti ruší aj písomná forma internej časti maturitnej skúšky, okrem opravnej skúšky písomnej formy internej časti MS.
Niektoré ďalšie dôležité skutočnosti:
-školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14. mája 2021
-dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka SŠ sa zhoduje s dňom ukončenia školského vyučovania
-zasadnutie pedagogickej rady na hodnotenie a klasifikáciu žiakov končiacich ročníkov sa uskutoční najneskôr 10.mája 2021
-neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách / vrátane súvislej odbornej praxe/ nie je dôvodom pre neklasifikovanie žiaka v riadnom termíne v druhom polroku a nepripustenie k maturitnej skúške
-interná časť maturitnej skúšky sa vykoná administratívne podľa pokynov v rozhodnutí ministra
-riaditeľ SŠ do 3. mája 2021 určí skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu
– aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti MS schvaľuje predseda školskej maturitnej komisie do 18. mája 2021, výsledné známky sprístupní škola do 19. mája 2021
-osobitné pravidlá má dobrovoľná maturitná skúška
– stredná škola vydá vysvedčenie z posledného ročníka spolu s maturitným vysvedčením do 5-tich dní, najneskôr však do 30.augusta 2021
Vybral som len tie podstatné časti rozhodnutia pána ministra . V mnohom je rozhodnutie podobné tomu spred roka. Má záväzný charakter a my ho musíme rešpektovať. Neznamená to však to, že sme spokojní. Veľmi dobre si uvedomujeme, že takéto ukončenie štúdia maturitou po sebe opäť zníži latku ,ktorú je potrebné prekonať pri skúške dospelosti. Táto latka je už veľmi nízko, bude veľmi ťažké ju zdvihnúť.              J. B.