MEDZITRIEDNA SÚŤAŽ NA EXTRA HODINÁCH SJL

 

Od septembra sa na našej škole realizuje projekt „Moderné vzdelávanie pre prax“.  Jeho cieľom je zlepšiť  výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, finančnej, matematickej, jazykovej a IKT zručnosti prostredníctvom dvoch pod-aktivít /extra hodina a pedagogické kluby/.                                       

Náplň extra hodín slovenského jazyka a literatúry je rozdelená do dvoch tematických celkov, ktoré sme neformálne  pomenovali: Buď hrdý na svoj región a Slovenčina v praxi. Extra hodiny SJL sa realizujú v prvých ročníkoch učňovských a študijných odborov. Našou snahou je pomocou úloh zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti rozvíjať u žiakov schopnosť vyjadrovania sa, vyhľadávania a roztriedenia informácií, schopnosť komunikovať, schopnosť spolupracovať, schopnosť využívať informácie v praktickom živote.                                                                                                                                                           

 Počas prvého polroka sme prezentovali význam známych i menej známych osobností pochádzajúcich či tvoriacich v našom regióne. Našou prioritou bolo zvýšiť  vedomostnú úroveň žiakov o týchto osobnostiach, spoznávať dedičstvo predkov, a zároveň ich motivovať, aby sa  viac  zaujímali o svoje mesto i jeho okolie. Vyvrcholením mali byť dva výstupy: vedomostný medzitriedny kvíz a prezentácia žiackych projektov o Terézii Vansovej.  V rámci slovenského jazyka a literatúry sa žiaci venovali jej literárnej tvorbe, v rámci predmetu technológia prípravy pokrmov jej kuchárskej knihe. Počas prezentácie mali byť niektoré jedlá pripravené na ochutnávku, stolovanie i obsluha by tiež boli prispôsobené dobe. Prezentácia mala byť prepojením literárnych a odborných vedomostí a zručností. Bohužiaľ kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii sa nám túto aktivitu nepodarilo zrealizovať.   

I medzitriedna súťaž prebehla s obmedzenými možnosťami, nie podľa našich pôvodných predstáv. Zúčastnili sa jej všetci žiaci. Kvíz bol žiakom zaslaný cez EduPage počas extra hodín. Rôzne formy testových úloh umožnili žiakovi uplatniť viaceré myšlienkové operácie. Žiaci mohli získať maximálne 25 bodov, časový limit na vyplnenie otázok bol 30 minút. Najslabšie výsledky dosiahli žiaci v odbore murár, najviac 60% získal Ľ. Radič. Najúspešnejšími žiakmi v učebnom odbore kuchár boli dvaja žiaci M. Linc a Š.Odler s 81,3%, v učebnom odbore čašník D. Dovaľová so 72,7%. Najlepšie v kvíze obstáli žiaci študijného odboru hotelová akadémia, vynikajúcich 97,8% dosiahol J. Kresnye. Úspešnosť nad 90% mali tiež: N. Jóžová 93,5%, T. Rajtuk a A. Szabóová 91,3%.  Test nám poskytol spätnú väzbu, vďaka ktorej si vieme nasmerovať ďalší proces práce. Spätná väzba je konštatovanie, čo sa nám podarilo, kde sa urobili chyby, čo by sa dalo zlepšiť.

Prezenčná forma vyučovania citeľne chýba nám i žiakom, ale pozitívne svetlo vidíme v tom,  že počas dištančnej výuky sa žiaci zdokonalili v samostatnej práci s informačnými zdrojmi, vo výbere užitočných údajov a ich systémovom použití.                                              

              AH