Ministerstvo schválilo SOŠ obchodu a služieb

S dátumom 22. júna a s podpisom RNDr. Miroslava Repaského-generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyradenie Spojenej školy, Športová 1, Rimavská Sobota a školskej jedálne Hlavné námestie 7 Rimavská Sobota zo siete škôl a školských zariadení SR. Zároveň zaradilo SOŠ obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota do siete škôl a školských zariadení SR a rovnako i Školskú jedáleň, Hlavné námestie 7 s účinnosťou od 1.9.2011.

Týmto rozhodnutím nám zároveň ministerstvo schválilo učebné a študijné odbory, ktoré môžeme otvárať a v nich vyučovať. Sú to: technológia ochrany a tvorby životného prostredia, potravinárstvo, potravinárstvo  – hygiena potravín, stavebníctvo-výroba stavieb, murár, maliar, inštalatér, stavebná výroba, hotelová akadémia, prevádzka obchodu-vnútorný obchod, spoločné stravovanie, vlasová kozmetika, obchodný pracovník, čašník-servírka, kuchár, kozmetik, aranžér, kaderník, predavač a hostinský. Máme teda 20 odborov.

Vedenie školy urobí všetky potrebné kroky k príprave a naštartovaniu nového subjektu, ktorý má ambície byť lídrom stredného odborného školstva v meste a regióne.

ROZHODNUTIE MŠVVaŠ SR