Moderné vzdelávanie pre prax

 

 

Pod týmto názvom podáva náš zriaďovateľ Banskobystrický samosprávny kraj projekt v rámci výzvy operačného programu Ľudské zdroje na predkladanie projektov na podporu vzdelávania a prepojenia vzdelávania s praxou. Tento projekt je určený pre stredné odborné školy, preto sme sa rozhodli do neho zapojiť aj našu školu. Aktivity výzvy sú zamerané tak na žiakov ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov. Medzi oprávnené činnosti výzvy sú  extra hodiny, mimoškolská činnosť, pedagogické kluby a vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na zvýšenie kompetencií žiakov v čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti, v jazykových a IKT zručnostiach. Maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu je 30 mesiacov. Minimálna výška príspevku je 100 000 €.

V súčasnosti sa už návrh projektu dokončuje a naša škola sa do neho zapája realizáciou  extra hodín v každom ročníku trojročných učebných odborov a študijných odborov nadstavbového štúdia a hotelovej akadémie v rozsahu jednej hodiny týždenne. Čiže spolu 21 hodín týždenne sa odučí extra hodín počas dvoch školských rokov 2020-2021 a 2021-2022. Na týchto hodinách budú žiaci rozvíjať svoje jazykové a IKT zručnosti, čitateľskú, matematickú a finančnú gramotnosť v predmetoch cudzí jazyk /anglický, nemecký jazyk/, informatika, slovenský jazyk a literatúra, matematika a ekonomika. Napríklad na hodinách informatiky sa chceme zamerať na programovanie a prácu s 3 D tlačiarňou, na hodinách slovenského jazyka a literatúry chceme prezentovať tvorbu i význam známych i menej známych autorov pochádzajúcich či tvoriacich v našom regióne.

Ďalšou aktivitou projektu bude činnosť troch pedagogických klubov: Klub rozvoja čitateľskej gramotnosti, Klub rozvoja finančnej a matematickej gramotnosti a IKT zručností, Klub rozvoja jazykových zručností. Spolu v týchto kluboch bude pôsobiť 25 učiteľov. Počas dvoch školských rokov budú tieto kluby zasadať dvakrát po tri hodiny mesačne a budú si spoločne vymieňať skúsenosti z vlastnej vyučovacej činnosti  pri využívaní  moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní, v oblasti medzipredmetových vzťahov,  tvoriť obsah jednotlivých extra hodín. Z rozpočtu projektu si vynovíme našu IKT techniku a rozšírime ju aj o 3 D tlačiarne.

Dúfame, že náš zriaďovateľ bude úspešný a spoločný projekt 8 škôl kraja bude schválený.

TF