Nový  učebný odbor v sieti – inštalatér

   Naša SOŠOS je známa svojím širokým záberom odborov. Od dvojročných odborov, kde nastupujú žiaci, ktorí neukončili 9. ročník ZŠ, cez trojročné učebné odbory, štvorročné a päťročné študijné odbory, nadstavbové štúdium až po pomaturitné štúdium ukončené titulom Dis.

   Akýmsi základom a tradičnou silou bývalých SOU sú trojročné učebné odbory. Práve pre ne sme personálne, materiálne, odborne najlepšie pripravení. Práve tieto odbory v oblasti remesiel, služieb a obchodu sú dominantné.

   Od školského roku 2021/2022 ideme našu sieť odborov obohatiť o učebný odbor 3678 H inštalatér. Odbor, ktorý má u nás  bohatú tradíciu a svoj vrchol dosahoval v rámci Okresného stavebného podniku.

   Tento odbor pripravuje žiakov na kvalifikované vykonávanie odborných činností spojených s montážou, údržbou a opravami vodovodných, odpadových , plynovodných a vykurovacích rozvodov a zariadení. Absolvent odboru vie spájať rôzne materiály zváraním lepením pripájať zariadenia, vykonávať skúšky tesnosti.

Vie tiež:

  • montovať vodovodné rozvody, klásť a spájať potrubie pre studenú a teplú vodu, kanalizačné potrubie
  • inštalovať všetky druhy ohrievačov vody
  • montovať ústredné vykurovanie, osadzovať vykurovacie telesá, expanzné nádoby
  • montovať domové plynovody, regulovať plynové spotrebiče

   Žiaci sú pripravení na povolanie inštalatér, zvárač, potrubár, stavebný zámočník, klampiar. Uplatňujú sa v stavebných firmách, v prevádzkach kotolní a výmenníkových staníc, v plynárenskom priemysle, pri rekonštrukciách kúpeľní, bytových jadier, oprave kanalizácie. Môžu tiež vykonávať samostatnú podnikateľskú činnosť.

   Naša škola v budúcom roku chce prijať 8-10 žiakov do tohto odboru. Ide o naozaj potrebný odbor, ktorý má svoje nezastupiteľné miesto medzi remeslami, šikovných inštalatérov je naozaj potrebné vyučiť.

   Dĺžka štúdia je 3 roky.

 

  – b –