Otvorenie školského roka

Tradične, ako každý rok, začiatkom septembra –tentoraz 3.9. o 8:00 sa na školskom dvore oficiálne začal nový školský rok.

   Otvorenia sa zúčastnili žiaci, rodičia, pedagogickí zamestnanci i niektorí rodinní príslušníci. Sedemdesiatytretí ročník fungovania subjektu nie je síce okrúhly, avšak máme ambície, aby bol lepší ako uplynulý. V príhovore riaditeľ školy PaedDr. Jaroslav Bagačka privítal na pôde školy prvákov i nových  pedagógov. Zároveň predstavil vedúcich zamestnancov školy, charakter školy, prevádzky OV. Poprial veľa úspechov  pri štúdiu a tiež vyjadril vieru v lepšiu dochádzku, uplatnenie v praxi , výborné vzťahy a atmosféru v škole.  

   Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie a zároveň štatutárny zástupca Ing. Štefan Bódi informoval o rozdelení tried a triednictve. Spolu je na škole 20 tried. Zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie Ing. Katarína Bálintová informovala o rozdelení tried na praktické vyučovanie.

   Po skončení oficiálneho otvorenia sa časť žiakov pobrala so svojimi triednymi do kmeňových tried, kde rozobrali niektoré organizačné otázky a zážitky z dlhých prázdnin.

Úspešný nový školský rok SOŠOS!