Prednášky o alkohole, drogách a šikanovaní

V priestoroch školskej knižnice prebehli v januári a februári tri prednášky. Prednášajúcimi boli policajná preventistka kpt. Mgr. Lenka Lásová a npor. Mgr. Jaroslav Vargic, starší referent pre prácu v komunitách na OO PZ  v Rimavskej Sobote.

Prednášky, ktoré sa konali 12.1 a 26. 1, boli zamerané na alkohol a nelegálne drogy.  Žiaci dostali možnosť vyskúšať si „opilecké okuliare“, simulujúce 1,5‰ alkoholu v krvi. Ako sami potvrdili, mali rozostrené videnie, problémy s motorikou a koordináciou pohybov až závrate. Pre mladý organizmus je alkohol omnoho škodlivejší  ako pre dospelého, má negatívnejší dopad na zdravie, u mladých sa rýchlejšie vytvára závislosť ako u dospelých… a je toho omnoho viac! 

„Ozrejmili  sme si aj  mýty a fakty o marihuane, ktorá je u nás najrozšírenejšou drogou. K laickým vedomostiam, ktoré „mládežníci“ už mali, sme doplnili informácie o škodlivosti drog, následkoch ich užívania, ako aj o trestnoprávnej zodpovednosti v prípade ich nelegálnej držby,“ povedala policajná preventistka kpt. Mgr. Lenka Lásová.

Dodala, že nebezpečné je aj jednorazové požitie veľkého množstva alkoholu alebo užitie akejkoľvek nelegálnej drogy, ale ich vzájomná kombinácia, resp. kombinácia alkoholu s energetickými nápojmi, môže vyvolať vážne poškodenie zdravia až smrť. 

Tretia prednáška prebiehala 13. 2., bola zameraná na trestnoprávnu zodpovednosť mladistvých a šikanovanie. „Keďže žiaci mali viac ako 14 rokov, boli im vysvetlené základy trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj rozdiel medzi priestupkom a trestným činom  – nie vždy rozhoduje len výška spôsobenej škody, dôležitý je aj spôsob spáchania skutku. Preto môže byť v niektorých prípadoch trestné aj šikanovanie.  Mladí ľudia  sa môžu dopustiť protiprávneho konania aj z nevedomosti, nedbanlivosti či len zo srandy, neznalosť zákona ich však neospravedlňuje! Mladícka nerozvážnosť môže mať trestnoprávnu dohru a zápis v registri trestov dopad na celý život,“ poznamenala kpt. Mgr. Lenka Lásová.

Cieľom prednášok bolo zvýšiť právne vedomie mládeže a predchádzať týmto druhom trestnej činnosti.

Marta Kanalová