Voľné pracovné miesto učiteľa strednej školy

Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota

 

Voľné pracovné miesto učiteľa strednej školy

Pracovná pozícia : učiteľ odborných predmetov – stavebné odbory

Počet voľných miest: 1

Termín nástupu do pracovného pomeru: 1.2.2022

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom odbore
 • bezúhonnosť
 • pedagogická prax vítaná
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladu o vzdelaní
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín doručenia žiadosti: do 15.januára 2022

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady budú pozvaní na osobný pracovný pohovor.

Kontakt: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 97901  Rimavská Sobota

info@sosos.sk,      telefón: 047/5812011

Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.

PaedDr. Jaroslav Bagačka

                                               riaditeľ školy