Klimatická záhrada

Projekt pod názvom Klimatická záhrada – Climatic Garden, do ktorého je zapojená naša škola sa realizuje v rámci programu SK – Klíma, ktorý je financovaný z grantov EHP a Nórska o ktorých bližšie info nájdete tu. (Granty EHP a Nórska (minzp.sk) a presné podmienky tejto výzvy si môžete prečítať tu. ACC03 – ClimaEdu (minzp.sk)

Webová stránka nášho projektu Klimatická záhrada projektového partnera Radøy ungdomsskule, Alver kommune, Manger v Nórsku Climate Garden Seconary Vocational School of Trade and Services (webnode.com)

Ministerstvo životného prostredia SR je na základe Memoranda o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a Memoranda o porozumení pri implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 ustanovené ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (skrátený názov programu v slovenskom znení je SK-Klíma). Cieľom programu SK-Klíma je prispieť k zmiernenej zmene klímy a zníženej zraniteľnosti voči zmene klímy.

Implementácia programu je podporovaná z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) do výšky 85%. Štátny rozpočet SR sa na financovaní podieľa do výšky 15%. (zdroj: Program SK-Klíma (minzp.sk) )

Základné informácie o projekte

Tento projekt je potrebný, pretože je veľmi dôležité zvyšovať povedomie o klimatických zmenách na základných a stredných školách a zameriavať sa na teoretické a praktické vyučovanie študentov v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy a tiež informovať širokú verejnosť o tejto problematike. Projekt upevňuje bilaterálnu spoluprácu s nórskym partnerom a podporuje výmenu vzdelania a skúseností v tejto oblasti.

Tento projekt bude riešiť výzvy implementáciou nasledovných súčastí:

 1. Stavba ekopedagogického areálu, ktorá pozostáva z: * vyvýšených záhonov s bylinkami so zavlažovacím systémom dažďovej vody, * bylinkovej záhrady a * pocitového  chodníka
 2. dažďového jazierka, ktoré je súčasťou modernej infraštruktúry a dažďovej záhrady, tieto oba sa starajú o manažment vody a tiež pomáhajú šetriť pitnou vodou.
 3. Výsadba stromov, kríkov, pôdopokryvných rastlín, čo znižuje zraniteľnosť pôdy voči dlhodobému suchu a iné rastliny v tejto oblasti zvyšujúce podiel zelene
 4. Redukcia odpadu používaním kompostérov – študenti sa naučia, ako zostavovať a udržiavať kompostéry a ako sa dá pomocou kompostérov prakticky znížiť odpad zo záhrady a kuchyne a ako sa dá kompostovať.
 5. Podpora biodiverzity vytvorením hmyzieho domčeka.
 6. Úprava učebných osnov v školskom predmete Udržateľný život v praxi, doplnenie praktických častí, otvorenie krúžku.
 7. Tvorba materiálov: * mapa Klimatickej záhrady, * letáky, * pracovné listy, * prezentácie, * videá a * dotazníky
 8. Využitie Klimatickej záhrady počas hodín študentov prijímateľa študentov partnerských škôl ako aj ostatných účastníkov
 9. Starostlivosť o Klimatickú záhradu a praktické experimentálne učenie a tiež zabezpečenie jej dlhodobej udržateľnosti.

V rámci tohto projektu sa bude realizovať:

Povinná publicita – organizovanie otváracej a záverečnej konferencie a tvorba webových podstránok na webových stránkach našej školy sosos.sk a zverejňovanie vzdelávacích materiálov a podujatí.

Propagačné aktivity: Informačné akcie na základných a stredných školách v našom meste, workshopy v Centre voľného času, na našej škole, klimatický pochod, tieto aktivity sú zamerané na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy. V rámci projektu plánujeme dosiahnuť správanie šetrné ku klíme medzi ľuďmi, ktorí zažili vzdelávací proces v Klimatickej záhrade. Povzbudiť ich, aby sa starali o životné prostredie, podnebie, zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu. Toto správanie sa zmení, keď sa účastník stane súčasťou tohto projektu a po zapojení do vzdelávacieho a praktického konceptu Klimatickej záhrady si ľudia uvedomia súvislosti, ako môžeme prispieť a zlepšiť veci v tejto oblasti. Vzdelávanie by malo byť prvým krokom, ktorý nám má ukázať, ako môžu zmeny v životnom štýle a vzorcoch správania prispieť k tomu, že sa tak veľmi zmení náš život a prostredie. 

Pre koho sa očakáva, že z tohto projektu bude mať úžitok? Všetci študenti a učitelia účastníkov a partnerov, študenti z bilaterálnej partnerskej školy výmenou skúseností, učebných a propagačných materiálov a tiež deti z materských škôl, žiaci základných škôl, študenti stredných škôl z okolia alebo z nášho okresu, ktorí prichádzajú zažiť experimentálne vyučovanie zamerané na zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu ako aj verejnosť počas propagačných akcií a návštev v Klimatickej záhrade. Aká pridaná hodnota sa očakáva, že partnerstvo projektu prinesie? Prispeje k inklúzii rómskej komunity a k jej vzdelávaniu, pretože väčšina študentov stavebných špecializácií pochádza z tejto komunity. Rómski študenti budú pomáhať v prvej fáze budovania a výsadby tvrdých opatrení pod dohľadom svojich učiteľov praktického vyučovania, záhradného architekta a učiteľov. 

Financovanie projektu

 • Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 vo výške 33 229 eur
 • a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky – Ministerstvo ŽP vo výške 5864 eur, 
 • a tiež spolufinancovaný Banskobystrickým samosprávnym krajom vo výške 2057 eur.

Vedenie projektového tímu

Meno a priezviskoPozíciaZodpovedný za:EmailTelefón
Ing. Monika BrezovickáProjektový manažérRiadenie a koordináciu projektu vrátane publicitymonikabrezovicka@gmail.com0911 44 44 22
Jarmila BocmanováFinančný manažérRiadenie a koordináciu projektu vo finančnej oblastiekonomka@sosos.sk0911 804 167
Mgr. Anna PintováUčiteľkaKoordinácia aktivít 2,3,4,6 a 7,8annakovacikova1@gmail.com0948 932 766

Partneri projektu

Správcom programu je: Ministerstvo životného prostredia SR.
Prijímateľom je: Stredná odborná škola obchodu a služieb

Projektový partneri:

 1. ZŠ Pavla Dobšinského Rimavská Sobota
 2. CVČ Relax Rimavská Sobota
 3. Radøy ungdomsskule, Alver kommune, Manger Norway

Zverejnené partnerské dohody k projektu Klimatická záhrada ACC03P12 môžete nájsť na: